Arkiv / Vecka tre, 17.2.1918-23.2.1918 / 2012

Folkskolelärare! Kom med i revolutionen!

17.02.1918 / 2012

 

Sorgens dag. Begrafning av 19 medlemmar ur Röda Gardet, dödade i Kervo. Tusentals sörjer vid Djurgården där våra bröder begravs som bäst. (1000)

 

Nyheter från Petersburg: Inom närmaste framtiden erhåller Finland ett stort parti spannmål från Amerika. (1100)

 

Påbud: Endast i yttersta nödfall får slakt av avelsboskap förrättas. (1130)

 

Borgarna förhandlar i hemlighet om att sälja Åland till den stat som kan förse  borgargardet med de största vapenförråden. Landsförräderi! (1300)

 

Sverige har redan i långa tider kastat begärliga blickar på Åland.  (1301)

 

Våra borgare vill undandra Åland från demokratins herravälde och lägga det under det monarkistiska Sveriges spira. (1302)

 

”Det blir framtidens sak att besvara frågan om huru vida dessa landsförrädares vidriga planer skall lyckas”. (1303)

 

Även våra röda kamrater i Sverige ser i detta annexionsförsök hur kapitalisternas imperialistiska klor sticker sig fram efter ett byte. (1304)

 

Arbetarna i de ryska trupperna i Finland solidariserar sig med oss. Det är respektabelt! (1615)

 

Varifrån härstammar granaterna, kanonerna, de giftiga gaserna? Från svenska borgare? Bevis på överklassens internationella solidaritet? (1616)

 

Vi kan ej få livsmedel från Ryssland: Landet är i värsta oskick och kan ej bli fri från mutsystemet i en handvändning. (1900)

 

Telegram från Irkutsks arbetarråd: ”Uppfyllda av stolthet lyckönskar vi Finlands revolutionära arbetar- och bonderegering”. (2130)

 

18.02.1918 / 2012

 

Framgång: Röda Gardet har i Borgå beslagtagit 150 tunnor sirap samt ett höparti värt 70,000 mk.  (1000)

 

Vi har dessutom i Viborg beslagtagit vid länsränteriets kassavalv 11 st ½ liters flaskor med fina alkoholdrycker. (1101)

 

Vid hotell Klein har nykterhetsväktarna nyss beslagtagit 25 l vin. (1102)

 

Vi har samtidigt företagit inspektion vid förra sfmge-ordf Norrmén, Kanalg. 2, och beslagtagit 175 l vin oxh 45 l bols. (1103)

 

Vid samma gård beslagtogs hos hr Huber ca 300 liter rusdrycker. (1104)

 

Vi har även förstört synnerligen skadlig näring i Åbo, dvs lönnbrännerier i Wampula, Hvittis och Punkalaidu. (1200)

 

Vi uppmanar arbetarna att ställa sina arbetsgivare inför revolutionsdomstolen för att få lön för strejktiden. (1300)

 

Lik av stupade s.k. vitgardister finns vid Kolerabaracken vid Runebergsg. Anhöriga skall bortföra liken. (1400)

 

Om detta ej sker, verkställs begravning utan föregående identifiering. (1401)

 

Kamrat Tokoi har återvänt från Petersburg. Han rappoterar som bäst på ett sammanträdande på Kansallisteatteri om livsmedelsförhandlingarna. (kl 1800)

 

Tokoi: Läget är allvarligt. Men vi har försökt få avtal med Sibirien. Vi ger dem papper, vi får spannmål tilllbaka. (1801)

 

Påbud: Utegångförbudet har trätt i kraft. Folk som nu rör sig utomhus kommer att anhållas. Gäller varje kväll från kl 21. (kl 2100)

 

19.2.1918 / 2012

 

I kväll avgår ett tåg till Omsk i Sibirien för att hämta spannmål till Finland. Vi har gjort kontrakt på stora spannmålsmängder. (1000)

 

Resan blir lång, i lyckligaste fall en månad, stora svårigheter och uppoffringar kommer våra kamrater att möta för att skaffa bröd till oss. (1001)

 

Vi hyllar därför Orientaliska tobaksfabriken ab som donerade 30 000 olika slags papyrosser till tågpersonalen. (1002)

 

Vi har hittat en tjuvs arbetsredskap mellan vedraderna på Hagnäs torg: tvenne dyrkar och otaliga nycklar funna. (1300)

 

Varning! Kottby Röda garde förbjuder färd över Vandaå bro. Den som kommer närmare än 50 m från bron skjuts. (1415)

 

Åldringen Lönnberg på kommunalhemmet fick en flaska lysol i sin hand. Trodde det var svagdricka, drack ur. Dog. (1600)

 

Folkkommissariatet har för en stund sedan utnämnt vår representant i Amerika: redaktören Santeri Nuorteva som bor i landet. (1700)

 

Ni i framtiden kan läsa om kamrat Nuorteva här:  http://fi.wikipedia.org/wiki/Santeri_Nuorteva (1701)

 

Festen på Kansallisteatteri har börjat. Fru Alexandra Kollontai, revolutionären, är med! Henne kommer ni i framtiden säkerligen höra om! (1900)

 

20.2.1918 / 2012

 

Påbud: Alla ryska vapen, skjutförnödenheter och lifsmedel i Finland har övergått till folkkommissariatet. (0930)

 

Alla som köper kläder eller förnödenheter direkt från ryska soldater ställs inför revolutionsdomstol. (0931)

 

Arbetet vid Borgströms tobaksaffär har återupptagits! (1230)

 

Men Orientaliska Cigarrettfabriken har tvingats säga upp hela sin personal, 1000 personer, då råvaror ej fås från Petersburg. (1231)

 

Socialdemokratiska Kvinnoförbundet: ”Vi står på tröskeln till en världsrevolution! Proletariatet i alla länder reser sig!” (1400)

 

”Med järnnävar slår vi upp portarna och bereder vägen för socialismens rike.” (1401)

 

”Kvinnliga kamrater! Den 4 mars ska bli en internationell kvinnornas dag för de kvinnliga proletärerna.” (1402)

 

På programmet ska stå: uppläsning av dikt samt föredrag, publiceras snart. Leve socialdemokratin! Leve revolutionen! (1403)

 

Vi har idag börjat beslagta kontrarevolutionära publikationer: speciellt Turistföreningens kartor, även skolkartor. (1600)

 

Samtliga tjänstemän som ej lytt order om att återgå till arbetet är härmed avskedade. Med omedelbar verkan. (1900)

 

Spannmålet i staden är slut. Brödransoner införs nu. Bröd och gryn utdelas därför endast för en del av kupongerna. (2200)

 

Utdelning av socker inleds nästa vecka. 400 g per person och kupong. Hälfen bit-, hälften strösocker. (2201)

 

Då halva ransonen består av det dyra amerikanska sockret är vi tvungna att ta 5 mk/kg. (2202)

 

21.02.1918 / 2012

 

Dekret denna morgon: Pengar och värdepapper får ej längre föras utomlands. (0900)

 

Folkskolelärare! Kom med i revolutionen! Om ni tidigare vågade yttra era egna åsikter i skolan fick ni emot er präster och direktioner. (1000)

 

I läroböckerna förhärskar en gammalmodig anda, genompyrd av mjugryggighet gentemot den kapitalistiska överklassen. (1001)

 

Denna nya tid fodrar en reformering av läroböckerna och en sovring av läroämnena. Sanningsenlighet ska nu följas! (1002)

 

Ni ska ej tala illa om elevernas föräldrar som är med i kampen. NI begår ett oförlåtligt fel i uppfostringsarbetet. (1003)

 

Folkskolelärare: Ser ni icke, huru historiens gudinna hämnas för de oförrätter proletariatet och ni med det lidit? (1004)

 

Måtte framtidens historieskrivare icke få orsak att fälla sin dom över lärarna för att de inte vetat sin skyldighet i denna viktiga stund. (1005)

 

Kassören i Hoplax (Haga), Ivar Liljeroos, har avlägsnat sig från orten, efterlämnande ouppgjorda bokslut för flera år. (1400)

 

Envar som har skulder till eller fordringar hos Hoplax (Haga) samhälle bör göra anmälan härom hos kassör Sulho Leppä. (1401)

 

Röda redaktören meddelar stolt: vår tidning kostar endast 10 penni per ex. (1600)

 

Vita redaktören däremot sysslar med sin världelösa underjordiska skrift, ”Fria Ord”. Han bör ställas inför revoltionsdomstol. (1601)

 

Nu följer nyhetstelegram från skilda håll i landet. (2200)

 

I Österbotten stängs skolorna, pojkarna tvingas till fronten! Ett bevis på lärarnas uppfattning om sin uppfostrande roll. (2201)

 

Kring Lahtis flyr de vita norrut. Vitgardisterna har dragit kortare strået i samtliga strider. (2202)

 

Vid Kareleska fronten har stridslyckan varit helt på de rödas sida. (2203)

 

I Hyvinge har vi avslöjat det vita gardets hemliga vapenköp och ledande affärsmän. Dessa har nu flytt till Österbotten. (2204)

 

I Mäntyharju har vita gardet förlorat sin chef, baron Wrede liksom stationsskrivaren Wennerström, plus 60 andra män. (2205)

 

Våra förluster i Mäntyharju var obetydliga. Vita gardet tvingades retirera. (2206)

 

Bönder i Nyland har anhållit om att de vill ha Röda gardet vid sina gårdar för att upprätthålla ordningen. (2207)

 

135 straffångar har lössläppts från fängelser i Nylands län. Dessa kommer att sluta sig till det Röda gardet. (2208)

 

I Åbo har ryska soldater plundrat butiker. Polisen är samtliga på spåren. Här följer ett sammandrag: (2230)

 

I Aura droghandel stals luktflaskor i en affär. En matros kastade Frälsningsarméns sparbössa och en stol mot expediten, missade. (2231)

 

Hos herr Kallio, f.d. polisinrättningens kanslist, rövades bl.a. en guldklocka och två fruntimmerskappor. (2232)

 

Herr U. Kestilä anfölls utanför sitt hem av en hop ryska marinsoldater. Guldklocka, pengar och allt annat bortfördes. (2233)

 

22.02.1918 / 2012

 

Tryckpressarna vid Tilgmanns tryckeri har precis satts igång. Först trycker vi nya 1-markssedlar. (1001)

 

I revolutionens namn har vi idag tagit över linnevaror till ett värde om 95 000 mk från varuhuset Stockmann. (1200)

 

För att vår revolutionära kamp skall vara framgångsrik räcker det inte med den övning vi får vid fronten. (1400)

 

Vi bör inöva manskapet även bakom fronten.  Därför bör nu omedelbart inrättas instruktionskommandon på samtliga orter. (1401)

 

Dessa kommandon kan även ledas av pålitliga ryska soldater. Bör inövas: användandet av kanoner, kulsprutor och andra vapen. (1402)

 

Veterinärföreningen vädjar om respekt för yrket under rådande krig. Symbolen är en röd femuddig stjärna på vit botten, på vänster arm. (2145)

 

Telefonnumret till Arbetarnas Notisblad är numera 10184. (2200)

 

Sabotage! Personalen vid ”Urheiluaitta” är uppsagda. (2201)

 

23.02.1918 / 2012

 

Kommunalvalet 20 mars är uppskjutet ”intill dess de nuvarande förhållandena något klarnat”. (0900)

 

Lifsmedelsnämnden börjar nu på morgonen en granskning av matförråden i staden. 400 personer deltar: hälften socialister, hälften borgare. (0915)

 

Nykterhetsvakten meddelar: inventeringsmännen bör även uppgiva spritförråd de upptäcker på alla håll i staden. (0916)

 

Detta kan de borgerliga inte acceptera. Säger nu att de vägrar delta i inventeringsmännens granskningar. (0917)

 

Alla förrädare för matkontoren meddelar att de avgår i protest mot de röda: Herrar Granlund, von Knorring, frk Dagmar Neovius. (0918)

 

Vi socialister fortsätter granskningen av matförråden i staden. (0919)

 

Uthyres: Ett möblerat rum med skild ingång, beses kl 11-17. Nylandsg. 2 C 22.  (1100)

 

Jag, Röda redaktören, besöker som bäst firman Rob. Huber där herrarna försvunnit i obekanta öden. Arbetarna har tagit över. (1230)

 

Under och mirakel! Arbetarna går på som hade elden i hälarna på sig, hjulen rullar, hamrarna dånar. (1231)

 

De förklarar för mig: ”Nu arbetar vi i egen affär, vi är fria arbetare. Nu har vi ingen piska bakom oss”. (1232)

 

Då Lahtis rödgardister inventerade Maakansa gård i Holloa blev de artigt bjudna på varm mjölk och kaffe. (1400)

 

Husvärden förklarade: ”Jag har inte förtjänat mina rikedomar med egna händer, de har skapats med arbetarnas flitiga arbete.” (1401)

 

Efter de ryska matrosernas fräcka uppträdanden i Åbo: Vi kommer att skjuta alla, civila eller militärer, som fortsätter plundra. (1600)

 

I Juupakoski har tre spioner för de vita gripits. Har utfört sabotage i syfte att smutskasta oss. Samtliga har ställts inför fältdomstol… (1800)

 

Då de röda fritog Sjundeå upptäcktes kamrat Janne Lahtinen död i snödriva. Huvudskålen sönderslagen, hjärnan hade trängt ut i snön. (2200)

 

Rysk skrivmaskin säljes. Tel 7803. (2215)