Så läggs ett daghem ned

Hufvudstadsbladet 3.3.2003

När det blev klart att staden måste spara nästan tio procent av sin budget för dagvården krävdes drastiska beslut. Först i skottlinjen var Näktergalens konstpedagogiska daghem i Berghäll. I området finns ett överutbud av svenska daghemsplatser. Staden köper daghemstjänsten av Mannerheims barnskyddsförbunds (MBF) Helsingforsförening. Dylika avtal har en uppsägningstid på sex månader, och därför var det bråttom.
Medlet av januari: Socialverket meddelar att de inte kan gå med på MBF:s budget. Samma vecka träffar stadens dagvårdschefer Näktergalens föreståndare för att planera konstprojekt.
20.1 Möte mellan daghemmet och staden inhiberas i sista stund av staden.
24.1 Tjänsteman meddelar per telefon att avtalet kommer att sägas upp. Socialcentralens chef Ulla-Stina Henricson uppger för Hbl att man hade velat informera föräldrarna, men att MBF inte ville göra det förrän beslutet var officiellt.
29.1 Skriftligt meddelande om att avtalet sägs upp anländer, undertecknat av Ulla-Stina Henricson. Samma dag ringer Svenska socialservicebyråns chef Gunilla Englund
till MBF och säger att pappret bör rivas eftersom ärendet trots allt måste tas upp i
Södra social- och hälsovårdssektionen.
30.1 Dagvårdschef Camilla Staffans meddelar att Näktergalens barn kostar staden 830euro per månad vilket är för dyrt. Tjänstemännen har dock räknat fel, den
korrekta summan är 695 euro.
3.2 Föräldrarna har krismöte.
5.2 Södra social- och hälsovårdssektionen besluter att säga upp avtalet med MBF, daghemmetläggs ner.
24.2 Möte mellan föräldrarna, MBF och stadens tjänstemän. Tjänstemännen lägger fram tanken att Näktergalen ska fortsätta i privat regi.
Näktergalens föräldrar har efter detta uppvaktat representanter för fullmäktige och kommer att yrka på att ärendet tas upp på nytt i en högre instans, d.v.s. i socialnämnden.